Издавање услова за пројектовање и прикључење

 

Подносилац при подношењу захтева може да изабере једну од две опције:

 

·         Да се унапред сагласио са трошковима издавања Услова за пројектовање и прикључење

 

·         Да жели да надлежни орган застане са поступком до добијања сагласности подносиоца са трошковима издавања Услова за пројектовање и прикључење

 

Сходно томе, постоје два начина издавања Услова за пројектовање и прикључење:

 

У случају да се подносилац унапред сагласио са трошковима, ималац јавних овлашћења кроз исти потпроцес уноси и Услове и податке о трошковима, на основу којих се одмах креирају налози за плаћање.

 

У случају да се подносилац није унапред сагласио са трошковима, поступање имаоца јавних овлашћења одвија се у две фазе:

 

·         Кроз први потпроцес „Прибављање информација о стварним трошковима израде услова за пројектовање и прикључење“, на захтев надлежног органа, ималац јавних овлашћења уноси одговарајуће трошкове у ЦЕОП. Приликом овог уноса не формирају се налози за уплату, већ је податак у овој фази само информативан.

 

·         По прибављању сагласности подносиоца са трошковима, надлежни орган ће кроз нови потпроцес о томе обавестити имаоца јавних овлашћења, уз захтев да изда Услове. Ималац јавних овлашћења ће Услове приложити у овом потпроцесу и завршити обраду.