Измена овлашћеног лица

 

Функционалност подношења захтева је предвиђена уколико у току поступка лице у чије име је захтев поднет опозове овлашћење и преузме улогу подносиоца захтева у ЦЕОП-у или ако именује друго лице за заступање.

 

Систем омогућује надлежном органу да прихвати и верификује измену спољног корисника који у име подносиоца подноси захтев и има приступ предмету, било да се ради о самом подносиоцу или пуномоћнику/овлашћеном лицу.

 

Уколико надлежни орган усвоји захтев, корисник који је иницијално поднео захтев не види више предмет у прегледу својих предмета, нити има увид у податке предмета.

 

 

Како извршити замену подносиоца у предмету?

 

Уколико је захтев усвојен, обрађивач у надлежном органу генерише решење о усвајању, те га дигитално потписује.

 

Након тога уноси податке о замени подносиоца на следећи начин:

 

Унос броја досија у формату:

ROP-xxx/yyyy

xxx је број предмета

yyyy је број године

Клик на тастер:Претражи

 

 

Након што су приказани сви  поступци  из досија, клик на одговарајући предмет и клик на: Изабери новог подносиоца

 

 

Отвара се потпрозор за: 1. унос имејл адресе корисника у ЦЕОП, као новог подносиоца

 

2. клик на тастер: Додај

3. клик на тастер: Одабери

 

 

Замена је успешно извршена

 

У прегледу предмета су приказани предмети у досијеу којима се мења подносилац, као и подаци о новом подносиоцу који ће добити приступ досијеу.