Измена овлашћеног лица  

 

Функционалност подношења захтева је предвиђена уколико у току поступка лице у чије име је захтев поднет опозове овлашћење и преузме улогу подносиоца захтева у ЦЕОП-у или ако именује друго лице за заступање.

 

Систем омогућује надлежном органу да прихвати и верификује измену спољног корисника који у име подносиоца подноси захтев и има приступ предмету, било да се ради о самом подносиоцу или пуномоћнику/овлашћеном лицу.

 

Уколико надлежни орган усвоји захтев, корисник који је иницијално поднео захтев не види више предмет у прегледу својих предмета, нити има увид у податке предмета.

 

Корисник коме је приступ додељен има пуни приступ свим подацима на предмету кроз модул “Отворите постојећи предмет“. Такође има увид и у предмете из досијеа.

 

Нотификацијама се обавештавају претходни и нови корисник.

 

 

 Како поднети захтев?

 

Након пријаве корисничким налогом на ЦЕОП систем, клик на модул Започните нови захтев

 

 

Одаберите опцију „Подношење захтева за остале поступке

 

 

Након уноса података о подносиоцу, на следећем екрану

 

За тип захтева изаберите опцију „Измена овлашћеног лица

 

 

У поље „Број предмета на који се односи захтев“ потребно је унети

ROP број премета за који се захтев подноси

 

Прилагањем прилога и дигиталним потписивањем, захтев се подноси надлежном органу на обраду.