Кључне новине у ЦЕОП верзији 3.0

 

Верзијом 3.0 ЦЕОП система направљена је промена у свим сегментима подношења и обраде захтева у Централној евиденцији обједињених процедура.

 

 

Трошкови се плаћају електронски

 

Сви налози за плаћање за трошкове који се плаћају приликом подношења захтева генеришу се аутоматски у тренутку подношења а обрачунавају се на основу ценовника и инструкција за плаћање које су надлежни органи доставили администраторима ЦЕОП система.

 

Надлежни орган је у обавези да благовремено обавести администраторе ЦЕОП система о потреби за корекцијом ценовника, на CEOP-APR@apr.gov.rs.

 

Приликом подношења захтева надлежном органу, платни налози се аутоматски генеришу и подносилац може да их плати платном картицом преко система за еПлаћање еУправе Републике Србије.

 

Чим добије платне налоге, подносилац је дужан у најкраћем могућем року да их плати да не би дошло до одбацивања предмета.

 

У току обраде предмета сви допунски трошкови и накнаде које обрачунавају надлежни органи и имаоци јавних овлашћења такође се плаћају електронски.

 

Информација о статусу плаћања сваког појединачног налога доступна је кроз систем и подносиоцу и свим учесницима у поступку кроз модул Потраживање и уплате.

 

Платни налози ће се аутоматски генерисати за све поступке започете од постављања нове верзије ЦЕОП-а 3.0, док ће се за поступке поднете раније плаћене накнаде доказивати приложеним доказом о уплати.

 

Током прелазног периода, подносиоцима ће бити омогућено вансистемско плаћање и прилагање доказа о уплати.

 

Све детаље о трошковима и плаћању можете пронаћи у одговарајућем поглављу.

 

 

Промењени су токови свих поступака

 

Промењени су токови свих поступака у сагласности са важећим прописима обједињене процедуре.

 

Сви поступци који су започети након постављања нове верзије ЦЕОП-а 3.0 обрађиваће се по новоуведеним правилима и функционалностима.

 

Сви поступци који су започети пре постављања нове верзије ЦЕОП-а 3.0 завршиће обраду по старим правилима и функционалностима.

 

Све детаље о изменама у поступцима можете пронаћи у одговарајућем поглављу.

 

 

Сва решења се креирају кроз ЦЕОП

 

Надлежни органи сада креирају и дигитално потписују сва решења кроз ЦЕОП систем, уместо да прилажу већ креирана решења.

 

 

Уведени су нови процеси

 

Надлежном органу доступни су поступци:

 

·         Обустава поступка

 

·         Уношење жалбе, приговора и захтева за ванредно правно средство који су предати у аналогном облику

 

 

Омогућене су нове функционалности

 

Надлежном органу је омогућено да врши:

 

·         Обуставу поступка

 

·         Понављање поступка

 

·         Прослеђивање предмета другом надлежном органу због ненадлежност

 

·         Пребацивање предмета из једног досијеа у други

 

·         Давање статуса странке у поступку на захтев