Прикључење на комуналну и другу инфраструктуру

 

У поступку подношења захтева за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру подносилац захтева има две могућности:

 

1.    да уз поднети захтев одмах приложи и доказе о извршеним плаћањима свих трошкова прикључења на комуналну и другу инфраструктуру (с обзиром да се унапред сагласио са трошковима издавања услова за пројектовање и прикључење);

2.    да ће накнаду платити тек након пријема коначног обрачуна трошкова (када надлежни орган застаје са поступком до добијања сагласности подносиоца са трошковима издавања услова за пројектовање и прикључење на комуналну и другу инфраструктуру).

 

Сходно томе, постоје и два начина издавања услова за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру.

 

 

1.

У случају да се подносилац унапред сагласио да трошковима, надлежни орган након провере испуњености формалних услова, Захтев за извршење прикључења прослеђује кроз потпроцес имаоцу јавних овлашћења. Ималац јавних овлашћења, кроз отворени потпроцес надлежном органу шаље Одговор на захтев за извршење прикључења на комуналну и другу инфраструктуру. Након снимања одговарајућег документа у апликативни систем ЦЕОП, ималац јавних овлашћења у падајућем менију бира једну од понуђених одлука о прикључењу на инфраструктуру:

 

·         Прикључење извршено

 

·         Нема услова за прикључење

 

·         Некомплетан захтев.

 

 

У зависности од одговора ималаца јавних овлашћења, надлежни орган завршава обраду поднетог захтева једним од могућих статуса:

 

-          Захтев одобрен

 

-          Захтев одбачен

 

-          Захтев одбијен

 

-          Захтев делимично усвојен

 

 

2.

У случају да се подносилац изјаснио да ће накнаду платити тек након пријема коначног обрачуна, надлежни орган након провере испуњености формалних услова, шаље захтев за обрачун накнаде кроз потпроцес имаоцу јавних овлашћења.

 

Ималац јавних овлашћења у екрану: Информације о плаћању, креира налог за уплату, а у екрану који следи има могућност да приложи документ са налогом за плаћање трошкова. У следећем кораку ималац јавних овлашћења шаље одговор/информацију надлежном ограну да је издат налог за плаћање.

 

Graphical user interface, table

Description automatically generated

 

Истовремено, подносилац захтева је добио нотификацију / обавештење о висини накнаде и локацији којој може приступити како би извршио електронско плаћање. Напомена: уколико ималац јавних овлашћења није креирао налог за уплату, подносиоцу захтева НИЈЕ омогућио електронско плаћање, а ни прилагање документа којим доказује да је извршио тражену уплату накнаде.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Све док подносилац захтева не изврши плаћање, предмет је у застоју.

 

Уколико је подносилац захтева плаћање извршио ван система ЦЕОП и приложио доказ о извршеном плаћању у виду скенираног документа, кроз модул: «Потраживање и уплате», претрагом по броју предмета, ималац јавних овлашћења (или надлежни орган) треба да потврди прилагање документа и тиме верификује извршену уплату.

 

Надлежни орган ће наставити са обрадом предмета након изјашњења подносиоца, односно након извршене уплате, одабиром тастера: Прекид застоја и отварањем новог потпроцеса за комуникацију са имаоцем јавних овлашћења кроз који ће послати Захтев за извршење прикључења на инфраструктуру.

 

Ималац јавних овлашћења шаље надлежном органу Одговор на захтев за извршење прикључења на инфраструктуру падајућем менију бира једну од понуђених одлука о прикључењу на инфраструктуру.

•••

 

Када се ималац јавних овлашћења изјасни да је захтев за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру непотпун, надлежни орган кроз опцију: „Писамце“ обавештава подносиоца захтева да је потребно да уреди свој захтев, уз могућност прилагања/додељивања  докумената добијених од ималаца јавних овлашћења.

 

Table

Description automatically generated

 

Прескаче се екран за прослеђивање организацијама у апликативном систему ЦЕОП, па се избор примаоца обавештења врши у екрану за унос података о корисницима система уношењем адресе електронске поште подносиоца захтева. У екранима који следе, уносе се или додељују документа која се достављају или прослеђују подносиоцу захтева.

 

Подносилац захтева обавештењу о уређењу свог поднетог захтева приступа или кроз добијену нотификацију са локацијом предмета или кроз модул: „Преглед додатних обавештења“. Тражену допуну поднетог захтева врши прилагањем документације кроз опцију: „Додатне активности“ – Прилагање додатних докумената (Напомена: ова опција је подносиоцима захтева апликативно омогућена искључиво у поступку подношења захтева за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру). 

 

Надлежни орган добијену документацију прослеђује имаоцу јавних овлашћења отварањем новог потпроцеса и упућивањем Захтева за извршење прикључења на комуналну и другу инфраструктуру, уз додељивање приступа допуњеној/приложеној документацији. Даљи поступак је идентичан поступку у којем се подносилац захтева унапред сагласио са висином трошкова.