Локацијски услови

 

Поступак за издавање и измену локацијских услова, укључујући и поступак по усаглашеном захтеву, састоји се из следећих сегмената:

 

·         Уколико се подносилац захтева за издавање локацијских услова унапред сагласио са трошковима за пројектовање и прикључење:

 

o   Провера испуњености формалних услова,

 

o   Прибављање прописане документације од РГЗ (опционо)

 

o   (Издавање решења уколико није потребно прибавити услове за пројектовање и прикључење),

 

o   Прибављање услова за пројектовање и прикључење,

 

o   Издавање решења

 

 

·         Уколико је подносилац захтева за издавање локацијских услова означио да  жели да надлежни орган застане са поступком до давања сагласности о трошковима за пројектовање и прикључење:

 

o   Провера испуњености формалних услова,

 

o   Прибављање прописане документације од РГЗ (опционо),

 

o   Прибављање информације о трошковима издавања услова за пројектовање и прикључење од стране ималаца јавних овлашћења,

 

o   Након прибављања трошкова од свих ималаца јавних овлашћења, надлежни орган започиње комуникацију са подносиоцем кроз коју ће се подносилац изјаснити да ли је сагласан са трошковима.

 

o   (Приликом креирања комуникације надлежни орган одређује број дана (8, 15, 30) који се као рок даје подносиоцу за достављање сагласности за трошкове. Подносиоцу захтева је изабрани број дана је видљив кроз преглед предмета и наведен је у тексту нотификације коју добија након слања захтева за изјашњење о трошковима од стране надлежног органа. )

 

o   Уколико се подносилац није сагласио са трошковима, или то није учинио благовремено, обрађивач има могућност да у овој фази обраде предмета одбаци захтев и заврши обраду,

 

o   Уколико се подносилац сагласио са трошковима наставља обраду захтева и упућује захтев имаоцима јавних овлашћења за прибављање услова,

 

o   Издавање одговарајућег решења

 

 

Након завршетка обраде предмета потребно је извршити обавештавање ималаца јавних овлашћења и других организација кроз функционалност која се покреће преко иконице у облику писма, која се налази на основној статусној линији захтева.