Издавање локацијских услова – Застој

 

У поступку подношења захтева за издавање локацијских услова подносилац захтева има две могућности:

 

1)    да се унапред сагласи са трошковима издавања услова за пројектовање и прикључење;

 

2)    да се изјасни да жели да надлежни орган застане са поступком до добијања сагласности подносиоца са трошковима издавања услова за пројектовање и прикључење на комуналну и другу инфраструктуру.

 

Сходно томе, постоје и два начина издавања локацијских услова.

 

1.

У случају да се подносилац унапред сагласио да трошковима, поступак за издавање и измену локацијских услова, укључујући и поступак по усаглашеном захтеву, састоји се од следећих елемената:

 

o   Провера испуњености формалних услова,

 

o   Прибављање прописане документације од РГЗ (опционо)

 

o   (Издавање решења уколико није потребно прибавити услове за пројектовање и прикључење),

 

o   Прибављање услова за пројектовање и прикључење,

 

o   Издавање решења

 

2.

У случају да се подносилац изјаснио да жели да надлежни орган застане са поступком до добијања сагласности подносиоца са трошковима издавања услова за пројектовање и прикључење на комуналну и другу инфраструктуру, поступање надлежног органа се састоји од следећих елемената:

 

o   Провера испуњености формалних услова,

 

o   Прибављање прописане документације од РГЗ (опционо)

 

o   Прибављање информације о трошковима издавања услова за пројектовање и прикључење,

 

o   Након прибављања трошкова од свих ималаца јавних овлашћења, надлежни орган започиње комуникацију са подносиоцем кроз коју ће се подносилац изјаснити да ли је сагласан са трошковима,

 

o   Приликом креирања комуникације надлежни орган одређује број дана (8, 15, 30) који се као рок даје подносиоцу за достављање сагласности за трошкове. Подносиоцу захтева је изабрани број дана је видљив кроз преглед предмета и наведен је у тексту нотификације коју добија након слања захтева за изјашњење о трошковима од стране надлежног органа,

 

o   Уколико се подносилац није сагласио са трошковима, или то није учинио благовремено, обрађивач има могућност да у овој фази обраде предмета одбаци захтев и заврши обраду,

 

o   Уколико се подносилац сагласио са трошковима наставља обраду захтева и упућује захтев имаоцима јавних овлашћења за прибављање услова,

 

o   Издавање одговарајућег решења

 

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

 

1.    Након завршетка обраде предмета потребно је извршити обавештавање ималаца јавних овлашћења и других организација кроз функционалност која се покреће преко иконице у облику писма, која се налази на основној статусној линији захтева.

 

2.    Подносилац захтева неће имати приступ информацији о висини трошкова све док надлежни орган не оствари комуникацију са подносиоцем захтева (након прибављања свих трошкова ИЈО). Кроз екран са обавештењем о висини трошкова, подносилац захтева ће се изјаснити да ли прихвата трошкове или не.

 

 

3.    Приступ креираним налозима за уплату и могућност плаћања подносилац захтева ће имати тек када надлежни орган у обради предмета означи да се подносилац захтева сагласио са трошковима

 

 

 

а потом, у следећем екрану, кликне на тастер: „ГЕНЕРИШИ НАЛОГЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ“.