Новине у поступцима у верзији 3.0

 

Ток обраде прати прописе, а у неким случајевима обухвата и опције које могу настати у пракси а нису изричито поменути у прописима.

 

У верзији 3.0 ЦЕОП система у поступцима за обраду предмета направљене су следеће измене:

 

·         Подносилац плаћа трошкове непосредно по подношењу захтева, електронски или, током прелазног периода, подношењем доказа о уплати кроз за то намењен модул. Електронске уплате се евидентирају одмах, а уколико је подносилац приложио доказ о уплати потребно је верификовати и потврдити његову валидност.

 

·         Све комуникације са осталим актерима у поступку су опционе и обрађивач ће у конкретном предмету одређивати да ли је потребно извршити комуникацију.

 

·         Надлежни орган проверава и, по потреби, коригује категоризацију објеката и делова објеката коју је унео подносилац, због статистике и због евентуалне потребе за корекцијом уплата такси и накнада који зависе од категорије. У ЦЕОП систему чувају се и подаци које је унео подносилац и подаци које је кориговао/потврдио обрађивач.

 

·         Да би у евентуалном решењу о одбацивању били садржани подаци о свим недостацима захтева, укључујући и недостатке који се закључују из комуникације са РГЗ-ом, одлука о коначном статусу предмета доноси се након провере испуњености формалних и других услова и након комуникације са РГЗ-ом.

 

·         Сва решења припремају се у едитору у оквиру ЦЕОП система. У већини случајева користе се и унапред припремљени модели решења, са подацима који се повлаче из предмета а који се по потреби могу мењати.

 

·         Обрађивач врши директан избор врсте решења и коначног статуса предмета - усвајање, одбијање или одбацивање. У складу са изабраним, приступа се едитору са одговарајућим моделом решења.

 

·         У свим основним процесима захтеви могу бити усвојени, одбачени или одбијени

 

·         Дигитално потписивање решења врши се директно у ЦЕОП систему и није потребно снимање решење на рачунар, дигитално потписивати па учитавати у систем.

 

·         Поступак се завршава одмах по издавању решења и обавезно обавештавање других организација није саставни део основног поступка, већ се накнадно врши кроз за то намењен потпроцес који се покреће преко иконице у облику писма.

 

 

Основне измене везане за подношење усаглашених захтева:

 

·         Раздвојени су поступци за усаглашене захтеве за издавање и за измену решења

 

·         Подношење усаглашеног захтева није омогућено за одбијене захтеве, већ само за одбачене захтеве