Приговори

 

Постоје два поступка за приговор:

 

·         Приговор на захтев подносиоца – приговор који је подносилац предао кроз систем ЦЕОП

·         Приговор који надлежни орган уноси по службеној дужности – приговор који је надлежни орган примио у аналогном облику (у „папиру“)

 

 

Унос приговора по службеној дужности

 

У случају да је приговор поднет у аналогном облику, потребно је да надлежни орган унесе основне податке о приговору и подносиоцу приговора.

 

Уносе се подаци:

 

·         Број предмета на који се приговор односи

·         Поједностављени подаци о подносиоцу (без података о пуномоћнику, овлашћеном лицу и сл.)

·         Учитава се скенирани приговор, дигитално потписан

 

Приликом подношења приговора по службеној дужности не генеришу се аутоматски налози за уплате такси и накнада који се плаћају при подношењу захтева.

 

У следећем кораку прелази се на обраду предмета, која је иста као и у случају да је подносилац предао приговор кроз ЦЕОП.

 

 

Обрада приговора

 

Комуникација са имаоцем јавних овлашћења

 

Уколико је потребно прибавити изјашњење имаоца јавних овлашћења, надлежни орган може проследити захтев за изјашњење једном или више ималаца јавних овлашћења.

 

У складу са прописима, омогућено је да надлежни орган пређе на следећи корак и настави обраду и ако није примљен одговор ималаца јавних овлашћења.

 

У следећем кораку, првостепеном органу биће омогућено да одлучи

да ли ће сам решавати приговор или је потребно да је проследи другостепеном органу.

 

 

Решавање приговора од стране првостепеног органа

 

Уколико првостепени орган сам решава приговор, потребно је да ту опцију изабере из падајућег менија.

 

По овом избору, следи припрема решења кроз стандардне кораке за избор врсте решења и припрему документа решења.

 

 

Решавање приговора од стране другостепеног органа

 

У случају да се приговор прослеђује другостепеном органу, потребно је изабрати одговарајућу опцију из падајућег менија.

 

Након тога, комуникација са другостепеним органом се обавља по стандардном поступку за двосмерну комуникацију.

 

Решење ће припремити и у ЦЕОП апликацију унети другостепени орган, те је потребно да по пријему одговора другостепеног органа надлежни орган изврши избор коначног статуса предмета и да потврди завршетак обраде.

 

 

Избор коначног статуса

 

Могуће је изабрати један од следећих статуса:

 

·         Одбачен

·         Одбијен

·         Решење се делимично поништава

·         Решење се делимично укида

·         Решење се мења

·         Решење остаје на снази

·         Решење се поништава

·         Решење се укида

·         Извршење се одлаже

·         Решење се поништава, поступак се понавља

·         Решење се поништава, предмет се враћа на поновни поступак

 

Осим стандардних могућности да приговор буде одбијен или одбачен, остали статуси описују начин на који ће решење утицати на нападнути предмет, те је потребно коначни статус сходно изабрати.

 

 

Понављање поступка

 

Уколико је по решавању приговора потребно поновити поступак, за ову намену надлежни орган користи за то намењену функционалност

 

 

Рокови

 

У складу са прописима, током обраде приговора у ЦЕОП-у се мере рокови прописани за поступање ималаца јавних овлашћења, као и укупан рок за решавање приговора који се мери у надлежном органу.