Упис права својине

 

Поступак за упис права својине започиње надлежни орган по службеној дужности, по правноснажности употребне дозволе.

 

Поступак за упис права својине састоји се из следећих сегмената:

 

·         Започињање предмета

 

·         Слање захтева за упис права својине РГЗ-у

 

·         РГЗ ће поступити на један од три начина:

 

o   Извршиће упис, уколико је то могуће, и послати одговор надлежном органу, у ком случају надлежни орган завршава обраду предмета са статусом „Захтев усвојен;

 

o   Уколико је документација некомлетна или неисправна, РГЗ ће о томе обавестити надлежни орган, који ће потом завршити обраду предмета са статусом „Захтев одбачен“;

 

o   Уколико упис права својине није могуће извршити због разлога ван домена обједињене процедуре, РГЗ ће ставити предмет у статус „Застој“ док препреке за упис не буду отклоњене.

 

 

Подносилац захтева за издавање употребне дозволе ће добити нотификацију о почетку и завршетку обраде захтева за упис права својине. Уколико је потребна допуна документације, подносилац има могућност да кроз модул Захтев за остале поступке/Допуна документације за потребе уписа права својине, достави потребну документацију и омогући надлежном органу да поново покрене упис права својине, са комплетном/коригованом документацијом.